T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Personel Temin Süreci

Güncelleme Tarihi: 24/05/2018


PERSONEL TEMİN SÜRECİ
      
       1.     
AMAÇ:

İnsan gücü planlaması, personelin atam, özlük, terfi, emeklilik, görevlendirme vb. işlemlerinin yapılmasına ilişkin esas ve yöntemleri belirlemektir.

2.      KAPSAM:

Tüm Hastane çalışanlarını kapsar.

3.      KISALTMALAR:

4.      TANIMLAR:

5.      SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulanmasından Hastane Yöneticisi, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü sorumludur.

6.      FAALİYET AKIŞI:

6.1.      İnsan Kaynakları Organizasyon Yapısı: Organizasyon Yapısı kapsamında dikey ve yatay birbirine bağlı birimler Hastane Organizasyon Yapısı içerisinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

6.2.      İnsan Kaynakları Organizasyon Şeması: Organizasyon şemaları tüm birimler için belirlenmiştir.

·         Organizasyon Şeması- Başhekimlik

·         Organizasyon Şeması- İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

·         Organizasyon Şeması- Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

·         Organizasyon Şeması- Kalite Yönetim Birimi

6.3.      Personel Temin Süreci:

·         Personel Temin Sürecinde Personel Temin Planından faydalanılır.

·         Kadrolu personel Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kadro standart cetvelinde belirlenen sayılar baz alınarak Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge ve Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda temin edilir.

·         Hizmet alım kapsamında ise Sağlık Bakanlığı İnsan Gücü Planlama Bilgi Sistemindeki sayılar baz alınarak hizmet sözleşmesi kapsamı doğrultusunda taşeron firmalardan temin edilir.

·         Stajyer öğrenci başvuruları Kurumumuza yapılır.

·         Yönetim yapısı içinde yer alanların görev, yetki ve sorumlulukları görev tanımlarında belirtilir.

·         Üst yönetim birimlerin iş analizleri, iş tanımları, iş yükleri ve asgari personel sayılarını birim sorumlusu ve diğer servis/birim çalışanlarının katkıları/görüşlerini dikkate alarak yargısal yöntemlerle belirler.

·         Birimlerin ve personellerin insan kaynakları ile ilgili talepleri de göz önünde bulundurularak birimlerde mevcut durum değerlendirilir ve mevcut durumun (hizmet kapasitesi artışı, yeni uygulamalar, mevzuat değişikliği vs.) değişmesi halinde personel revizyonlarının gerekip gerekmediğine üst yönetim karar verir.

·         Mevcut durumda, kapasitenin artış veya azalış oranlarına göre personel ihtiyacı belirlenir.

·         Bakanlık tarafından birimler ile ilgili yayınlanan personel sayısı ve niteliğini belirten mevzuat varsa planlamalar yapılırken bu durum göz önünde bulundurulur.

·         Sorumlu klinik hekimleri hastanedeki kıdem ve mesleki deneyimleri doğrultusunda Başhekim tarafından belirlenir.

·         Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı birimlerde birim sorumluları 4 yıllık lisans mezunlarından mesleki deneyim ve iletişim becerileri göz önünde bulundurularak Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’nün teklifi Başhekimin onayı ile görevlendirilir.

·         Kuruma yeni başlayan personele Personel Göreve Başlama Formu doldurtulur. Bu form ilgili yönetici tarafından mülakat tarzında görüşme yapılarak değerlendirilir. Personel Göreve Başlama Formu çalışanın özlük dosyasında arşivlenir.

·         Personel yetkinlikleri değerlendirildikten sonra yetkinliklerine göre görevlendirilecekleri birimler belirlenir.

·         İş/personel uyumu için genel ve bölüm bazlı uyum rehberlerine göre, işe yeni başlayan personelin çalıştığı birime uyumu takip edilir, uyum gösteremeyen personel başka birimde değerlendirilir.

·         Yer değişikliği isteyen personel dilekçe doldurarak ilgili amirine teslim eder. Uygun pozisyon açıldığında yer değişikliği talepleri üst yönetim tarafından değerlendirilerek talebe cevap verilir.

·         Kurumdan ayrılan personele Personel İlişik Kesme Formu doldurtulur. Üzerinde zimmet varsa teslim ederek düşüşü yapılır.

·         Kurum içindeki stajyer öğrenci planlaması birimlerin ihtiyacına göre yapılır.

·         Hizmet alım kapsamında çalışan personel sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir. Niteliklerine göre birimlerin talepleri doğrultusunda İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından birimlere görevlendirilmesi yapılır.

7.      İLGİLİ DOKÜMANLAR:

·         Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

·         Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

·         Personel Göreve Başlama Formu

·         Personel İlişik Kesme Formu

·         Personel Temin Planı