Personel Temin Süreci
07 Nisan 20211.AMAÇ:

İnsan gücü planlaması, personelin atam, özlük, terfi, emeklilik, görevlendirme vb. işlemlerinin yapılmasına ilişkin esas ve yöntemleri belirlemektir.

2. KAPSAM:

Tüm Hastane çalışanlarını kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulanmasından Başhekim, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI:

6.1. İnsan Kaynakları Organizasyon Yapısı: Organizasyon Yapısı kapsamında dikey ve yatay birbirine bağlı birimler Hastane Organizasyon Yapısı içerisinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

6.2. İnsan Kaynakları Organizasyon Şeması: Organizasyon şemaları tüm birimler için belirlenmiştir. Yönetim yapısının diğer yönetim kademeleri ile ilişkisi organizasyon şemalarında tanımlanmıştır.

 • Organizasyon Şeması- Başhekimlik
 • Organizasyon Şeması- İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
 • Organizasyon Şeması- Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü
 • Organizasyon Şeması- Kalite Yönetim Birimi

6.3. Yönetim Yapısı İçinde Yer Alan Çalışanların Nitelikleri:

 • Yönetim yapısı içinde yer alanların görev, yetki ve sorumlulukları görev tanımlarında belirtilmiştir.
 • Başhekim-Başhekim Yardımcılarının Sahip Olması Gereken Nitelikler:
 •  Uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip veya hukuk, kamu yönetimi, işletme, sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip,
 • 100 yatağın altındaki hastane başhekimlerinin tabip olması; başhekim yardımcılarının ise tıp, diş hekimliği veya eczacılık öğrenimi almış olması veya lisansüstü eğitim yapmış olmaları kaydıyla sağlık bilimleri lisansiyeri olması gerekir.

6.4. Personel Temin Süreci:

 • Personel Temin Sürecinde Personel Temin Planından faydalanılır.
 • İşe alım süreçleri ile ilgili ilkeler ve süreçler hastanemiz web sitesinde ilan edilmiştir.
 • Kadrolu personel Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kadro standart cetvelinde belirlenen sayılar baz alınarak Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge ve Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda temin edilir.
 • Kadrolu işçi alımları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre İŞKUR üzerinden alınmaktadır.
 • Hizmet alım kapsamında çalışan personel sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir. Niteliklerine göre birimlerin talepleri doğrultusunda İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından birimlere görevlendirilmesi yapılır.
 • Stajyer öğrenci başvuruları kurumumuza yapılır.
 • Kurum içindeki stajyer öğrenci planlaması birimlerin ihtiyacına göre yapılır.
 • Üst yönetim birimlerin iş analizleri, iş tanımları, iş yükleri ve asgari personel sayılarını birim sorumlusu ve diğer servis/birim çalışanlarının katkıları/görüşlerini dikkate alarak belirler.
 • Birimlerin ve personellerin insan kaynakları ile ilgili talepleri de göz önünde bulundurularak birimlerde mevcut durum değerlendirilir ve mevcut durumun (hizmet kapasitesi artışı, yeni uygulamalar, mevzuat değişikliği vs.) değişmesi halinde personel revizyonlarının gerekip gerekmediğine üst yönetim karar verir.
 • Mevcut durumda, kapasitenin artış veya azalış oranlarına göre personel ihtiyacı belirlenir.
 • Bakanlık tarafından birimler ile ilgili yayınlanan personel sayısı ve niteliğini belirten mevzuat varsa planlamalar yapılırken bu durum göz önünde bulundurulur.
 • Sorumlu klinik hekimleri hastanedeki kıdem ve mesleki deneyimleri doğrultusunda Başhekim tarafından belirlenir.
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı birimlerde birim sorumluları 4 yıllık lisans mezunlarından mesleki deneyim ve iletişim becerileri göz önünde bulundurularak Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’nün teklifi Başhekimin onayı ile görevlendirilir.
 • Kuruma yeni başlayan personele Personel Göreve Başlama Formu doldurtulur. Bu form ilgili yönetici tarafından mülakat tarzında görüşme yapılarak değerlendirilir. Personel Göreve Başlama Formu çalışanın özlük dosyasında arşivlenir.
 • İşe yeni başlayan çalışanların çalışma alanlarına yönelik diploma ve yetki belgeleri (sertifika, özel alan yetki belgesi vb.) Özlük birimi tarafından doğrulanmaktadır.
 • Daha önce diploması doğrulanmış ve hâlihazırda görevli olan çalışanların çalışma alanına yönelik yetki belgeleri, belgenin geçerlilik süresi de dikkate alınarak her yıl yılın ilk yarısında yılda bir kez olacak şekilde Özlük Birimi tarafından doğrulanır.
 • Hastane ihtiyaçları ve personelin yetkinlikleri değerlendirildikten sonra yetkinlikleri dikkate alınarak görevlendirilecekleri birimler belirlenir.
 • İş/personel uyumu için genel ve bölüm bazlı uyum rehberlerine göre, işe yeni başlayan personelin çalıştığı birime uyumu takip edilir, uyum gösteremeyen personel başka birimde değerlendirilir.
 • Yer değişikliği isteyen personel dilekçe doldurarak ilgili amirine teslim eder. Uygun pozisyon açıldığında yer değişikliği talepleri üst yönetim tarafından değerlendirilerek talebe cevap verilir.
 • Kurumdan ayrılan personele Personel İlişik Kesme Formu doldurtulur. Üzerinde zimmet varsa teslim ederek düşüşü yapılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

 • Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
 • Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
 • Personel Göreve Başlama Formu
 • Personel İlişik Kesme Formu
 • Personel Temin Planı